fbpx [catchthemes_social_icons]
epirus.photograpy

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των συνοδών – οδηγών. Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Η Epirus Photography σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EPIRUS PHOTOGRAPHY
Η Epirus Photography διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κλπ.).

Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η Epirus Photography μπορεί να προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο σε 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

Οι επιστροφές των χρημάτων πραγματοποιούνται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που μας υποδεικνύεται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την προφύλαξη του πληθυσμού και την πρόληψη της μετάδοσης του ιού COVID-19. Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ημερομηνιών ή και προγράμματος, για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα. Οποιαδήποτε αλλαγή / ακύρωση / ενημέρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων θα γίνεται στο workshops@epirus.photography Για ακυρώσεις έως και 30 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής 100% των χρημάτων, αφαιρούμενου του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρημάτων.

Για ακυρώσεις στο διάστημα από 30 έως και 10 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του 50% του κόστους συμμετοχής αφαιρούμενου του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρημάτων. Για ακυρώσεις λιγότερο από 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής δεν προκύπτει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, και παρακρατείται όλο το κόστος της εκδρομής. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων κάθε δραστιριοτητας . Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων η ημερομηνία διεξαγωγής θα αλλάξει και θα ανακοινωθεί μελλοντικά.

Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά των διοργανωτών λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ατόμων, επιστρέφεται το σύνολο του ποσού. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την ημερομηνία αναχώρησης, διατηρείται το δικαίωμα παρακράτησης εύλογων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια αναβολής του ταξιδιού για μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα μονομερώς. Σε περίπτωση ακύρωσης από τη πλευρά του συμμετέχοντα, θα αποσταλεί μετά το πέρας της εκδρομής το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών για το ποσό που πιθανώς θα του έχει παρακρατηθεί.

Οι επιστροφές των χρημάτων πραγματοποιούνται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που μας υποδεικνύεται.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ – ΟΔΗΓΟΥΣ
Οι συνοδοί – οδηγοί της Epirus Photography έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Οι συνοδοί – οδηγοί της Epirus Photography έχουν το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους – να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί – οδηγοί της Epirus Photography, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Epirus Photography (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λ.π). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεσθε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η Epirus Photography, δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση και οποιαδήποτε άλλη βλάβη συμβεί σε προσωπικά αντικείμενα, τα οποία ανήκουν στους συμμετέχοντες και φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για τα αντικείμενα που   φυλάσσονται από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τους χώρους πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων καθώς και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η ευθύνη είναι  αποκλειστικά των συμμετεχόντων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Παρά τη χορήγηση του αρτιότερου εξοπλισμού, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την   επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Η Epirus Photography δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις δραστηριότητές σας. Έχει την υποχρέωση να παρέχει άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτό.

Όλες οι δραστηριότητές σας γίνονται υποχρεωτικά με την παρουσία συνεργατών μας για την διασφάλιση της σωστής χρήσης και προστασίας του εξοπλισμού της επιχείρησης καθώς και για  την φωτογράφηση – κινηματογράφηση των συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση που συνεργάτης μας αντιληφθεί μη σωστή χρήση – προστασία του εξοπλισμού της επιχείρησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από το άτομο/α  στα οποία οφείλεται η μη σωστή χρήση – προστασία του εξοπλισμού να μη συμμετάσχουν στη δραστηριότητα ή να διακόψει οριστικά τη δραστηριότητα. Σε αυτή τη περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την εξόφληση χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

Για οποιαδήποτε φθορά – καταστροφή εξοπλισμού μας που οφείλεται σε υπαιτιότητα πελάτη, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο πελάτης.

ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Όνομα _____________________ Επώνυμο ___________________________
Ημερομηνία γέννησης ____ / ____/ ____

Διεύθυνση κατοικίας
Οδός _________________________________________ Αρ. ____
Τ.Κ. _________ Πόλη ___________________
Τηλ. Επικοινωνίας ________________________
email: _______________________________________________________

Σε ποιους προορισμούς στην Ελλάδα θα επιθυμούσατε να ταξιδέψετε για αναψυχή τα επόμενα χρόνια _____________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Ημερομηνία Δήλωσης Συμμετοχής                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ

    _____ / _____ / _____                   

© 2023 epirus.photograpy

Theme by Anders Norén